­

MILOST VÁM A POKOJ – zamyšlení Tondy Chutného

21. 3. 2018|

„Milost vám a pokoj od Toho, který je, který byl a který přichází, a od sedmi duchů před jeho trůnem“

ZJEVENÍ JANA 1,4

V Nové Smlouvě je podobný pozdrav celkem 12x. Apoštol Pavel ho použil v devíti epištolách. Apoštol Petr ve dvou a apoštol Jan ve ZJEVENÍ. Napadlo mě, že by tento pozdrav měl mít i pro […]

Odpoledne chval a uctívání 1. 1. 2018

11. 1. 2018|

Úvodní verš:

Toto je den, který učinil Hospodin,

jásejme a radujme se z něho.

ŽALM 118,24

David Kafka (Ústí nad Labem):

IZAJÁŠ 61,1-3 Duch Panovníka Hospodina je na mně, protože mne Hospodin pomazal. Poslal mne přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajatcům propuštění a vězňům otevření žaláře; vyhlásit rok Hospodinovy přízně a den pomsty našeho Boha; […]

VĚTŘÍK – květen a červen 2017

3. 5. 2017|

ZPRAVODAJ

AKCE:

5. – 7. 5. 2017 Stánek uctívání v Praze (nonstop) – Na Žertvách

8. 5. 2017 13:00h výlet (organizuje Vlastík)

15. 5. 2017 18h společné modlitby u „husitů“ v Chomutově

19. 5. 2017 17:30h večer chval a modliteb v Krupce

22. 5. 2017 (?) 19h „cestománie“ australské story Jitky Jindrové (kino Jirkov)

27. 5. 2017 Davidův stánek a modlitby v […]

Prorocké slovo 16.4.2017

3. 5. 2017|

Jiřina H. pro nás přijala Slovo od našeho Pána:

MALACHIÁŠ 3,6 Já Hospodin se neměním.

Chci obnovit vaše očekávání, zažehnout plamen důvěry, že je to možné a že to přichází.

Mějte velká očekávání, ne malá, že jsem mocen naplnit, co jsem vám zaslíbil, i když jste to dlouho neviděli přicházet.

Mám plány, které vás přesahují, nebraňte se snít se […]

Odpoledne chval a uctívání 17. 4. 2017 – foto

24. 4. 2017|

Děkujeme všem, kteří s námi v pondělí 17. dubna přinesli chválu našemu Pánu. On je hoden chvály v každém čase!

ODPOLEDNE CHVAL A UCTÍVÁNÍ 17. 4. 2017

24. 4. 2017|

ŽALM 1,3 Bude jako strom na břehu řeky vsazený…

Pán nám opět požehnal množstvím slov a obrazů.

ŽIDŮM 10,19…máme smělou důvěru, že smíme vstoupit do svatyně Ježíšovou krví, cestou novou a živou …

ŘÍMANŮM 8,26-30 A stejně tak i Duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, […]

Obrazy z Odpoledne chval a uctívání 1. 1. 2017

12. 1. 2017|

Na Odpoledni chval a uctívání vzniklo několik zajímavých obrazů, které korespondovali s tím, co se dělo. Pán Bůh k nám mluvil a Jeho slova byla potěšující, ale i alarmující. To vše se odráží i v obrazech…

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. MATOUŠ 5,8

Nepřipomínejte si dřívější věci a dávnými věcmi se nezabývejte. IZAJÁŠ 43,18

Všemu nadešel […]

Slovo k Novému roku 2017 od Tonyho Chutného

12. 1. 2017|

Nový Rok 2017, nový počátek, nové možnosti: Zjevení 21, 5. – 8.

Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“

A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto […]

PF 2017

24. 12. 2016|

Žehnáme Vám všem, aby pravda Vánoc působila ve Vašich životech po celý příští rok 2017.

KS Jirkov

Odpoledne chval 28. 3. 2016

16. 4. 2016|

 

ŽALM 108,2-6 Mé srdce je pevné, Bože, budu zpívat, pět budu žalmy — i má sláva. Probuď se, harfo a lyro, ať jitřenku vzbudím! Budu ti vzdávat chválu mezi lidmi, Hospodine, budu tě opěvovat mezi národy, protože tvé milosrdenství je velké, sahá až nad nebesa a až do oblak tvá věrnost. Vyvyš se nad nebesa, Bože! Tvá sláva je po vší zemi. 

 

Prorocký obraz CHVÁLA