1. Počátek podle záznamu z kroniky sboru:

Kolem roku 1980 se v Chomutově začala tvořit neoficiální modlitební skupinka čítající asi 8 členů. Roku 1990 odchází šestičlenná skupinka z chomutovského sboru Církve bratrské. Zakrátko poté se rodina Zoulů stěhuje do jižních Čech a v Jirkově zůstávají Mirek a Veronika Kocholatí. Postupně začínají přicházet k Pánu první lidé a po připojení rodiny Ellmrichových k obecenství (Bedřich byl povolán do úřadu staršího), se vykrystalizovala struktura natolik, že 15. září 1990 byl založen „Svobodný křesťanský sbor“. Naše společenství je od počátku tvořeno převážně úplnými rodinami, z čehož vyplývá, že máme mnoho dětí. Dne 18. ledna 1992 jsme se připojili ke „Křesťanským společenstvím“.

2. Skupina se stále rozrůstala a proměňovala, jak lidé přicházeli, stěhovali se, odcházeli, ženili a vdávali se. V roce 1996 měla skupina 40 členů. Jednotlivci začali růst ve svých povoláních a obdarováních, vstupovali do služeb. Sbor začal v té době přijímat kromě nadsborové služby Johna McFarlana také službu Dennise Bavistera. 5.10.1997 byla ustanovena Misijní skupina Žatec.

3. Kolem roku 2000 se sbor zapojoval do Severočeské pastorálky, do „Ekumeny“ Chomutova. do širšího výboru KMS. Rozvíjela se také služba mládeži, konaly se semináře pro vedoucí mládeže a dorostu. Vážně se přemýšlelo o založení křesťanské školy v Jirkově. Zároveň se v tomto čase začala rozpadat vnitřní jednota sboru, poté sbor prošel vážnou krizi.

4. Během roku 2001 došlo k obnově s k nové naději. Vyklíčila přímluvná modlitba a zvláštní prorocké obdarování sboru. Rozvinula se služba dětem směrem do sboru (dorost), ve které jsme spolupracovali s občanským sdružením Isachar, ale i směrem ven, zvláště k rómským dětem. Rozvinula se služba ženám. Většinu našich aktivit jsme začali shromažďovat pod hlavičkou Občanského sdružení Archa 777, které pracuje dodnes pod jiným vedením.

5. V roce 2009 se sbor rozdělil na dvě poloviny. Stali jsme se skupinkou KS Děčín. Vedoucím skupinky byl Miloš Kubelka. V té době již bojoval s nemocí. Na začátku roku 2015 ho Pán vzal k sobě. V tomto čase sbor stál na chvalách a především na modlitbách. Začali jsme budovat Davidův stánek pravidelně jednou týdně a organizovali jsme „Dny chval“ jednou za čtvrt roku.

6. V současnosti jsme misijní skupinou Křesťanských společenství a vedoucím je od 18.3.2015 Vladimír Hromádka. Stojíme na odkazu těch, kteří nás předešli, a pokračujeme v jejich díle a oddanosti Pánu. Ujednotili jsme se na společné vizi:

Budování těla Kristova podle biblických principů a připravit se na druhý příchod Krista, v našem případě budování Davidova stánku chval a uctívání. Vstupovat do plnosti Kristovy, být světlem a solí a budovat jednotu Ducha mezi jednotlivci i mezi církvemi. Přinášet Boží království v jeho moci, slávě a lásce.