Milost vám a pokoj od Toho, který je, který byl a který přichází, a od sedmi duchů před jeho trůnem“

ZJEVENÍ JANA 1,4

V Nové Smlouvě je podobný pozdrav celkem 12x. Apoštol Pavel ho použil v devíti epištolách. Apoštol Petr ve dvou a apoštol Jan ve ZJEVENÍ. Napadlo mě, že by tento pozdrav měl mít i pro nás veliký význam.

Milost je nám všem darována životem, obětí a zmrtvýchvstáním našeho Pána Ježíše, ale pro pokoj se musíme rozhodovat soustavně umíráním sami sobě, každý den.

Základem této úvahy je text z 1.PETR. 1,2-9 a verše 13-21 a 22-25. Tento text ukazuje na 3 významné principy pro život křesťana, které z toho vyplývají: Živá naděje, poslouchat Boha a mít neochvějnou důvěru ve Věčné Slovo Boží! Tyto 3 principy ve mně působí milost a pokoj i úplné vydání se do Božích rukou, abych měl schopnost Boží milost a pokoj rozdávat lidem dál!

1. ŽIVÁ NADĚJE

Zkusme se zamyslet, kolik druhů nadějí vnímáme, např: malá naděje, slabá naděje, přehnaná naděje, falešná naděje, ztracená naděje, a jistě bychom ještě nějaký přívlastek ke slovu naděje našli. V čem je však naděje křesťanů? V čem je tedy moje naděje? Budu-li číst pozorně Boží slovo a pak konat. Z velikého milosrdenství mi byl darovaný nový život a byl jsem povolán k živé naději, k nepomíjivému, k neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví! Určitě rozumíme tomu, že tu není řeč o pozemských – hmotných statcích?

Jsem schopný tato slova ve vztahu k sobě samému, skutečně do všech důsledků domyslet? Co mě čeká jednou v nebesích? Dnes už vím, že do té doby mě Boží moc opatruje ke spáse! Může někdo vyjmenovat něco, co má větší a trvalejší hodnotu?

Je řečeno, že se to při nás zjeví na konci časů! Proto se máme radovat z toho, co nás jednou čeká na věčnosti. I když každého z nás na zemi potkávají různé těžkosti, zkoušky naší víry, lásky, radosti, pokoje, pokory, trpělivosti, statečnosti, věrnosti i sebeovládání.

Ve verši 8.b je řečeno: …radujme se nevýslovnou, velkolepou radostí, protože tím dosahujeme cíle své víry – spásy našich duší!

Bůh chce, abych se radoval! Radost by měla být viditelná (nakažlivá). Mnozí z nás se ještě ze všeho radovat neumí. Víte proč? Protože často posuzují a filtrují svoje životní příhody či okolnosti skrze úspěšnost nebo neúspěšnost naplnění svých představ o křesťanství jako takovém i o svém křesťanském životě. Myslí si, že když se daří, pak je tu Boží požehnání, když se nedaří, pak má Pán Bůh dovolenou a je asi na Malorce anebo se zlobí.

Pán Ježíš říká: „A budete v nenávisti všem pro jméno mé, ale kdo setrvá až do konce, ten spasen bude.“ (MATOUŠ 10,22)

Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.“ (MATOUŠ 24,9)

Nejedná se o žádnou procházku růžovým sadem. Taky v Bibli není napsáno, že by Pán Ježíš sliboval lidem V.I.P. postavení, materiální blahobyt, politickou moc, nedotknutelnost vlivů světa i duchovních mocností.

Pán Ježíš také říká: „Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“ (JAN 10,10) Boží představa života v hojnosti je diametrálně odlišná od lidské představy. Bohu jde o člověka, aby žil život v hojnosti Ducha Svatého, tedy v pravdě, aby jeho život nesl ovoce, jak čteme v GALATSKÝM 5, 22. Živou naději, do srdce přináší milost Boží, z odpuštění a dokonalého přijetí a pak přichází Boží pokoj ve mně a pak mám z čeho co rozdávat lidem kolem sebe. ANO, TO JE ŽIVÁ NADĚJE!

2. POSLOUCHAT BOHA

Určitě je všeobecně známé, že děti pozorně naslouchají a přijímají to, co ještě neznají. My máme být jako děti. („Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.“ MATOUŠ 18,3)

V Božím slově se dovídám o sobě pravdu a co by mi za to hrozilo, pokud ji vezmu na lehkou váhu! Mám prostince slovo Boží přijmout, nechat se jim řídit; prostě konat ve svých myšlenkách i skutcích! Přeci mě povolal ten svatý Boží Syn! A já mám žít oddělený, svatý život od tohoto zvráceného světa! („A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.“ ŘÍMANŮM 12,2)

Bůh nedělá rozdíly mezi lidmi, nikomu nestraní, ke každému se chová nanejvýš spravedlivě, každý dostane podle toho, jak vážně bral a bere Boží ustanovení, všechna zaslíbení i dary, až do konce!

Díky vzkříšenému Ježíši věřím! Sláva a chvála Pánu za to.

Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná! (1. KORINTSKÝM 15,17) A verš 19 říká: „Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí.“

Poslouchám-li Boha, co mi to pak přináší? Je to Jeho milost a mému srdci pokoj! JAN 14,23 Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“

Je fajn, když může mít ve mně Bůh, Syn a Duch Svatý svůj příbytek! Máte rádi hosty? Já ano. Ale trojjediný Bůh ve mně není hostem, já jsem Jeho majetkem! Haleluja! Nemám co řešit!

3. VĚČNÉ SLOVO to znamená: NEMĚNNÉ SLOVO!

Očistil jsem svoji duši skrze Ducha Svatého. Mé srdce má být čisté srdce k milování druhých a to nejenom sourozenců v Kristu, ale jak mi navíc doporučil Ježíš: „Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“ (MATOUŠ 5,44)

Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.“ (LUKÁŠ 6,27)

Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým.“ (LUKÁŠ 6,35)

Jsem zrozený skrze živé a věčné slovo Boží! (1. PETROVA 1,23)

Opakuji, každý jsme znovuzrozen skrze živé a věčné slovo Boží!

Určitě již víme, že všechno, co se týká pozemského života, je pomíjivé.

Pomíjivý je čas, roční období, povětrnostní podmínky, zrození života a věk člověka i živočichů, rostlin, vše vždy končí smrtí či uhynutím, dále i lidská láska je mnohdy pomíjivá, vztahy, životní a pracovní povinnosti, podmínky, prostě všechno, co je na zemi, má svůj zrod i svůj konec! (KAZATEL 3,1) Vím, o čem mluvím! ALE: Slovo Hospodinovo trvá navěky! Boží milost a pokoj ve mně mi přináší tento neuvěřitelný rozměr. Prostě vím komu, čemu a proč věřím! Ze srdce Ti přeji milost a pokoj na každý den.

Kéž jsi mocně požehnaný, požehnaná láskou Boží, v Jeho Synu a v Duchu Svatém.

Amen!