Úvodní verš:

Toto je den, který učinil Hospodin,

jásejme a radujme se z něho.

ŽALM 118,24

David Kafka (Ústí nad Labem):

IZAJÁŠ 61,1-3 Duch Panovníka Hospodina je na mně, protože mne Hospodin pomazal. Poslal mne přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajatcům propuštění a vězňům otevření žaláře; vyhlásit rok Hospodinovy přízně a den pomsty našeho Boha; potěšit všechny truchlící; zajistit pro truchlící na Sijónu, aby jim byla dána čelenka místo popela, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha malomyslnosti. Budou nazváni: Duby spravedlnosti, setba Hospodinova, aby byl oslaven. 

Vláďa Hromádka (Jirkov):

ŽALM 63 Davidův žalm, když byl v Judské pustině. Bože, ty jsi můj Bůh! Usilovně tě hledám, má duše po tobě žízní, mé tělo po tobě touží ve vyprahlé, vyschlé, bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni — chci hledět na tvou moc i slávu neboť tvé milosrdenství je lepší než život. Mé rty tě budou oslavovat – tak ti budu dobrořečit po celý svůj život, ve tvém jménu budu pozvedat dlaně. Má duše se sytí tukem, tučnou stravou. A mé rty? Radostným křikem tě chválí má ústa. Když si tě připomínám na svém loži. O tobě rozjímám za nočních hlídek, jak jsi mi býval ku pomoci. Budu jásat ve stínu tvých křídel; má duše přilnula k tobě. Podpírá mě tvá pravice. A ti, kteří usilují o zkázu mé duše, se dostanou do útrob země. Budou vydáni pod meč, stanou se kořistí lišek. Ale král se bude radovat v Bohu; každý, kdo při něm přísahá, se bude chlubit, ale ústa mluvící lež budou zacpána.

Eva Simonová (Most):

Při chvále „Králi můj, já vzývám jméno Tvé“ byla výzva, abychom naslouchali, co nám Pán chce říct.

Ve ztišení slyším: „Jste můj lid.“

Já: „To je hezké, já vím.“

Ale víte, co to znamená? Já jsem Bůh a jsem ve vás. Víte, co to znamená? Hledejte to celým svým srdcem a uchopte to.“

Poté přišel bratr Martin Číčel s prorockým vjemem, jak to uchopit.

Martin Číčel (Most):

Boh nás povolal do svojho vojska. Oblečme celú zbroj Božiu a chopme sa zbrane, ktorú nám Boh dal – meča Slova. Poznávajme ho, obe jeho ostria i rukoveť, jako ho máme uchopiť i to, čo má chrániť naše ruky. Naúčme sa s ním zachádzať, lebo i najlepšia zbraň nám može byť nebezpečná, ak ju nevieme používať. Može ublížiť nám, našim blízkym a nepriatelovi neublíži. Dnes je ešte čas začať cvičiť a trenovať. Vo chvíli keď príjde boj, bude pozde a boj je blízko. Náš boj nie je s telom a krvou, ale s ponebeskými mocnosťami, ktoré ovládajú tento vek tmy.

Vyzývam vás, vstúpte do vojska a začnite s výcvikom.