V posledních několika desítkách let musí každý uchazeč o zaměstnání napsat a předložit svému případnému zaměstnavateli svůj životopis. Podle uvedených údajů se zaměstnavatel může rozhodnout o přijetí či nepřijetí uchazeče. Vždy to záleží na tom, co uchazeč uvede ve vztahu ke konkrétní profesi.

Nyní se projděme Ježíšovým životopisem, chcete-li Jeho curiculum vitae.

Ježíšův životopis začíná tím, že se narodil bezesporu velmi neobvyklým způsobem – a to z Ducha svatého, mladičké Marii, která do té doby ještě nepoznala muže, byť byla zasnoubena s Josefem! Víte proč musel Pán Ježíš takovým neobvyklým, přímo neuvěřitelným způsobem, přijít na tento svět? Doufám, že budete se mnou souhlasit: aby nikdo sobě nepřipisoval za Jeho narození žádné zásluhy (kromě jiného). Byl to skutečně geniální Boží nápad s prokázáním Jeho absolutní všemocnosti! Ano, veškerá inteligence pochází od Boha!

Sotva se Ježíš narodil, už těžce zneklidnil židovského krále Herodese (MATOUŠ 2,3-20). Jako dvanáctiletý chlapec udivil vzdělance, učitele Starého Zákona Izraelců v synagoze (LUKÁŠ 2,41-52) a jako dospělý muž otřásl celým židovským národem i základy veleříše Římské (čtěte evangelia, třeba LUKÁŠ 9,7-9).

Ovládal zákony přírody, chodil po vlnách moře, ztišil bouři, přemisťoval se nevysvětlitelným způsobem (MATOUŠ 14,28-33)! Nasytil z nepředstavitelného mála tisícové zástupy (LUKÁŠ 9,10-17), uzdravoval bez léků, křísil mrtvé, rovnal deformace kostí a to v autoritě své lásky k lidem, pouhým slovem (LUKÁŠ 5,12-14 a 7,11-17 a 8,40-56). Deset malomocných, zdémonizovaného chlapce, Jairovu dceru, vzkřísil 4 dny mrtvého Lazara a mnoho dalších zázraků.

Nepřátelé ho nemohli přemoci (LUKÁŠ 4,28-30 a JAN 10,32-33). Satan ho nemohl zničit a hodně se snažil (LUKÁŠ 4,1-13), ani hrob zavalený těžkým kamenem jej nemohl zadržet (MAREK 16,1-9). Nad ďáblem a hlavně nad smrtí slavně zvítězil (ZJEVENÍ 3,21)! To je Ježíš, Syn Boží, náš Král a Pán! Haleluja!

Všimli jste si, že Pán Ježíš nenapsal ani jednu knihu, ale do největších knihoven světa by se nevešly knihy, které byly napsány o Něm. Nesložil žádnou píseň, ale svou odpouštějící láskou a milostí rozezvučel písněmi chval mnohá lidská srdce, více než všichni básníci celého světa. Nezaložil náboženskou školu, ani seminář, vědecký ústav, univerzitu, ale všechny školy křesťanských národů se nemohou pochlubit tolika žáky jako ON! Nezařídil žádnou lékařskou ordinaci, ale uzdravil více chorých, posedlých, duševně a fyzicky nemocných, než statisíce lékařů. Nevelel žádné armádě, nedobyl královským žezlem ani píď země a přece žádný vojevůdce neměl a nemá tolik dobrovolníků jako on, aby s nimi rozšířil svoje království na zemi, napříč celou naší planetou. Ježíšovo království je bez geografických hranic! Není ničím lidským ohraničeno, nepotřebuje katastrální úřady! Mocí své nesmírné lásky k lidem, poselstvím evangelia přetvořil svět. Velcí muži světa na svět přišli a zas odešli. Něco významného snad někteří po sobě i zanechali, ale ON nám zanechal dobrou zprávu o odpuštění hříchů, spasení, o království Božím na zemi a životě věčném! Všichni lidé vždy někdy a nějak někoho i sami sebe zklamali, ON nezklamal nikdy a nikoho. Všichni lidé zhřešili, ON jediný zůstal bez hříchu, svatý, dokonalý, věčný, nejkrásnější mezi syny lidskými. To je velmi zkrácený, ale musíte uznat, že významově výstižný životopis Ježíše Krista.

Takový životopis o sobě nemůže nikdo napsat. Ježíšův životopis prostě nemá chybu, proto jej můžeme směle přizvat do našeho partnerského vztahu na celý zbytek života! Jít do všeho s ním!

Vydejme se mu úplně, tzn. bezezbytku. Kapitulujme! Jenom prostince Mu odevzdejme své nedokonalé, všelijaké naše JÁ, ať nás ON provází jednoznačně naším životem. Pokud je někdo přesvědčený, že se Ježíši už úplně a bezezbytku vydal, ať si v klidu položí upřímnou otázku: Snese můj křesťanský život srovnání se způsobem života například se sestrou Matkou Terezou a jejími následovnicemi? Snese srovnání se současnými misionáři v Číně, Severní Koreji, Indii, v muslimských zemích, u indiánů v Lat. Americe, u černochů v Africe a na různých místech světa, o kterých se dovídáme v HLASU MUČEDNÍKŮ? Dále, snese srovnání s historickými postavami našich předků, třeba se životem M.J.Husa či J.Á.Komenského a statisíců vyhnaných i popravených Moravanů, Čechů, Slováků a jiných národností, v po bělohorské době Temna? Pojďme dál přes Kristiána Davida, který se v Holešově vyučil řemeslu, tam našel na jednom krovu střechy ukrytou Bibli a posléze se stal organizátorem exodu Moravských bratří do Ochranova, kde hrabě M.L.Zinzendorf dal k dispozici své pozemky, aby se tam usídlili. Můžeme se třeba srovnat s bratrem Řehořem z Kunvaldu, zakladatelem JB (1457), či Lukášem Pražským nebo s Františkem z Asisi? Pokračujme dále ještě do hlubší minulosti, až k evangelistům a apoštolům prvotní církve. Všichni tito jmenovaní i nejmenovaní, byli Kristu vydaní na 100%, byli oddanými dobrovolníky armády Pána Ježíše Krista, nehleděli na svoje pohodlí, bohatství, bezpečí i útrapy. Nesli neochvějně evangelium všude tam, kam přišli, navzdory různým nebezpečím, která jim hrozila, rozšiřovali Boží království na zemi! Byli poslušní nést evangelium i za cenu smrti! Pokud si upřímně tyto otázky položíme, bez „čarovných“ slov, jako jsou ALE, nebo když já…. Určitě k nám Duch svatý s pravdivou odpovědí nebude otálet! Zkus tuto odpověď pokorně přijmout a rázem se znovu nebo třeba poprvé postavíš na pomyslnou startovní čáru. Tvůj duchovní život dostane jiný (nevídaný) rozměr.

Začněme tím, že odpustíme všem jejich provinění vůči nám. Pokračujme tím, že odpustíme i sami sobě a provolejme pak Pána Ježíše opravdovým Králem našeho srdce i života! Vyvolme si na celý zbytek života Ježíše, protože nikdo není jako On. Jsme Jeho milovaní, jsme mu vzácní, máme svou cenu, a proto jsme mu stáli za to, aby se za nás obětoval! On chce být naším partnerem v našem počínání a chce nás dovést bezpečně až do věčnosti!. K tomu nám žehnám! Amen!

Antonín Chutný